UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2023”


Thời gian dự thi :
- Bắt đầu: 8:00:00 Ngày 15/9/2023
- Kết thúc: 8:00:00 Ngày 15/10/2023


I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi.
II. NỘI DUNG:
Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về an ninh mạng và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
III Kế hoạch, Quyết định thành lập BTC cuộc thi  Xem chi tiết
IV Thể lệ cuộc thi  Xem chi tiết
V Hướng dẫn thi  Tải tệp hướng dẫn tại đây